Hem


Den globala uppvärmningen accelererar


Ny rapport från James Hansen et al.

2022-12-08


Källa: Global warming in the pipeline, https://arxiv.org/abs/2212.04474

Ladda ner som pdf.


Referat av rapportens sammanfattning


Den uppvärmning som redan är på väg är större än vad som tidigare beräknats.


Nya kunskaper säger oss att de snabba återkopplingsmekanismerna ger en klimatkänslighet på minst 4 °C för dubbel CO2-halt. Känsligheten ligger sannolikt i intervallet 3 - 5,5 grader.


Växthusgasernas klimatstörning – som tidigare beräknats till 3 W/m2 – är nu 4,1 W/m2 större än år 1750.


Redan nuvarande växthusgaser ger en störning som slutligen – med hjälp av de långsamma återkopplingsmekanismerna – kommer att höja temperaturen med 10 °C.


Aerosoler som producerats av människor har stört klimatet i tusentals år. De är en av de större krafter som påverkar klimatet, framförallt genom sin inverkan på moln.


Uppvärmningen på grund av utsläppta växthusgaser överträffade aerosolernas kylande inverkan 1970, vilket ledde till en genomsnittlig uppvärmning på 0,18 °C per decennium.


Aerosolernas kylande verkan är större än beräknat i IPCCs rapport, men den har minskat sedan 2010 på grund av  minskade utsläpp av aerosoler i Kina och inom sjöfarten.


Om inte mänskligheten genomför hittills oöverträffade minskningar av utsläppen kommer uppvärmningen efter 2010 att bli 50 – 100 procent större per årtionde än den var under de 40 åren dessförinnan.


De enorma konsekvenser som den kommande uppvärmningen för med sig kräver nya sätt att ta itu med redan gjorda och framtida utsläpp.


Det avgörande kravet för att ”rädda” kommande generationer är att återvända till den globala medeltemperaturen under Holocen.


Tre brådskande krav är:

1) Inför ett globalt stigande pris på koldioxidutsläpp.

2) Ingrip målmedvetet för att snabbt fasa ut den pågående massiva förändringen av jordens klimat.

3) Återuppta samarbete mellan väst och öst på ett sätt som tillgodoser behoven i utvecklingsländerna.


Hela rapporten finns här.


                                                 
James Hansen on irreversible climate change, fee and dividend and the fossil fuel industry
Mer av James Hansen finns här.


                                                  
30 år sedan James Hansens vittnesmål inför USAs senat


I juni 1988 vittnade James Hansen om klimatförändringen inför en senatskommitté. Här finns hans egen rapport om det och hans tankar kring vad som hänt sedan dess och vad som krävs av oss nu.  Ladda ner artikeln i pdf.                                                  
Minoriteten har makt

Av Marcus Ziemann


Några axplock ur en intressant artikel, för dem som misströstar om möjligheterna att stoppa klimatförändringen:


- Det räcker att 10 % av människorna har en orubblig tilltro till sin sak för att den förhärskande opinionen ska ändras.


- Forskarna upptäckte att den tidigare majoritetens åsikt om vad som var rätt mycket snabbt ersattes, när minoritetens uppfattning omfattades av fler än 10 %.


- Det är ett känt förhållande, att en aggressiv minoritet oftast inte lyckas påverka majoriteten. Dess uppfattning förändras inte ifall minoriteten väcker negativa känslor.


Läs mer.


                                                  Young People’s Burden: Requirement of Negative CO2 Emissions       

Av James Hansen et al.         


Ny rapport granskad och publicerad 2017-07-18. Ladda ner den här.

James Hansens blogg, med en sammanfattning av slutsatserna finns här


I denna nya rapport visar James Hansen et al. hur möjligt det är, hur nödvändigt det är och hur bråttom det är att återställa jordens energibalans, genom att sänka koldioxidhalten i atmosfären till 350 ppm.


Så här skriver James Hansen om rapporten i sin blogg:.


1. Uppvärmningen under de senaste 50 åren har höjt den globala medeltemperaturen rejält över det intervall som tidigare rådde under Holocen, värmeperioden som startade för 11 700 år sedan (Figur 1). Temperaturen ligger nu i nivå med den som fanns under Eem, den förra värmeperioden för 130 000 till 115 000 år sedan, då haven stod 6 till 9 meter högre än idag.

Läs mer


Vill du veta mer om hur Hansens forskargrupp resonerar? På Klimatsvarets webbsida finns  en Hansen-kurs, som är en förkortad och förenklad genomgång av rapporten. Den heter Hansen i bilder.                                                  

Extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på norra halvklotet   


Orsakas värmeböljorna av klimatförändringen eller är det en slump? Rätt svar är att både slumpen och klimatförändringen bidrar. Slumpen avgör när det ska bli varmt, men klimatförändringen har höjt sannolikheten för mycket varmt väder: forskningen visar att extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på 50 år.


James Hansen och Makiko Sato vid Columbia University, har i en rapport 2016 visat hur sannolikheten för temperaturerna förändras av klimatförändringen. Man utgick från uppmätta värden av sommartemperaturerna på norra halvklotet. Bilden ovan visar utfallet under två olika perioder. Det vänstra diagrammet beskriver referensperioden 1951 - 1980, det högra visar perioden 2005 - 2015.  Läs mer...                                                 Isavsmältning, havshöjning och superstormar: data från jordens klimathistoria, klimatmodeller, och nutida observationer visar att 2 graders global uppvärmning kan vara farlig


Hansen et al. pekar på följderna av stor avsmälting i istäckena i Antarktis och på Grönland och de klimatåterkopplingar som analyseras underlättar tolkningen av händelser i slutet av den förra värmeperioden, när havsnivåerna steg till 6 - 9 meter över nuvarande nivå, med bevis för extremt starka stormar.


Rapportens förutsägelser, särskilt avkylningen av Antarktiska oceanen och Nordatlanten med tydligt minskad uppvärmning eller till och med avkylning i Europa, skiljer sig i grunden från existerande bedömningar av klimatförändringen.


Läs rapportens sammanfattning här.

Ladda ner hela rapporten i här.                                                  


Sätt klimatförnekarna på plats   


Här finns det mesta av vetenskapen och forskarna samlade, för den som vill veta mer.

https://www.youtube.com/user/denial101x/featured                                                   
Rapporten som punkterar 2-gradersmålet   


18 forskare, bland dem James Hansen och Johan Rockström, hävdar i en  vetenskapligt granskad rapport i PLOS ONE att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.


Denna rapport från en internationell forskargrupp publicerades den 3 december 2013. James Hansen och Pushker Kharecha har gjort en summering av rapportens viktigaste slutsatser.


Deras sammanfattning i svensk översättning         Hela deras summering


Hela rapporten         Hela rapportens sammanfattning i svensk översättning


När forskarna är oense om klimatpolitikens yttersta mål, nämligen om den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader eller till 1 grad, då måste politiken utformas enligt Försiktighetsprincipen.


Det betyder att den globala uppvärmningen måste stoppas vid EN grad.                                                  

Grönlands istäcke smälte allt snabbare   

James Hansen och Makiko Sato 

Figuren visar förändringen av massan i Grönlands istäcke (mätt i Gt/år) enligt beräkning av Shepherd et al. (2012). Massförlusten gick allt snabbare under det förra årtiondet, och den senaste hastigheten överensstämmer med ungefär 1 mm havshöjning per år.


Hansen och Sato ifrågasätter i denna artikel den förhärskande uppfattningen att de stora landisarnas avsmältning är linjär. Om den istället är exponentiell och fördubblas vart tionde år skulle havet stiga 1 meter till år 2067. Det är den gröna kurvan i diagrammet. Men om avsmältningen följer den röda kurvan och fördubblas vart femte år nås 1 meters höjning redan år 2045. Mätserien är ännu för kort för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Med tiden kommer vi att få veta mer, men då är det kanske för sent att stoppa processen.  Läs artikeln.                                                   

Nu finns bevisen. De extrema värmeböljorna orsakas av klimatförändringen.


James Hansen, Makiko Sato och Reto Ruedy i uppdaterad rapport: värmeböljorna i världen blir allt hetare, de drabbade områdena blir allt större och orsaken är klimatförändringen.


Frekvensen för lokala avvikelser i temperaturen under juni-juli-augusti på norra halvklotet (vertikala axeln) i enheten lokala standardavvikelser (horisontella axeln). Den normala (gaussiska) klockfördelningen är ritad med grönt. Figuren visar att varmare sommartemperaturer blir allt vanligare på norra halvklotet. Detta ÄR klimatförändringen.


Läs rapporten i svensk översättning här.
© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2023-01-12    www.framtidsverket.se