YPB_James_Hansen

Young People’s Burden: Requirement of Negative CO2 Emissions

av James Hansen et al.


Översatt och något förkortad version av Hansens blogg:


1. Uppvärmningen under de senaste 50 åren har höjt den globala medeltemperaturen rejält över det intervall som tidigare rådde under Holocen, värmeperioden som startade för 11 700 år sedan (Figur 1). Temperaturen ligger nu i nivå med den som fanns under Eem, den förra värmeperioden för 130 000 till 115 000 år sedan, då haven stod 6 till 9 meter högre än idag.


2. Den globala uppvärmningen kan fortfarande hållas under 1,5 °C ifall snabba minskningar i de globala utsläppen av koldioxid startar senast 2021 och uppgår till minst 3 % per år och på villkor att de andra klimatdrivkrafterna inte uppvisar någon nettoökning (Figur 2). Men en uppvärmning på 1,5 °C skulle ändå innebära att den globala medeltemperaturen når högre än den temperatur som enligt forskarna präglade Eem.  1,5 °C  är alltså inte något lämpligt mål.


3. Växthusgasernas klimatdrivkraft har accelererat märkbart under de senaste åren (Figur 3), vilket står i stark motsättning till den vanliga uppfattningen att världen nyligen har börjat lösa problemet med klimatförändringen.


4. Ett lämpligt mål – i stället för 1,5 °C – är att inom ett sekel återföra den globala medeltemperaturen till det intervall som tidigare rådde under Holocen. Ett sådant mål var fortfarande möjligt att uppnå 2013 ifall snabba minskningar av utsläppen hade startat då, och ifall man genomfört ett globalt program för skogsplantering och förbättrat jord- och skogsbruk. Nu kräver en återställning av klimatet inom detta sekel också kraftfull bindning av CO2 ur atmosfären med konstgjorda, tekniska, metoder. Ifall snabb minskning av utsläppen inte startar snart så kan bördan som vi placerar på de unga, att binda CO2 som släppts ut av tidigare generationer, bli alldeles för tung och dyr.


Bloggen avslutas med James Hansens sammanfattning av de nya slutsatserna i rapporten:

a) Inte ens förhoppningarna i Paris-avtalet att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C är tillräckliga.

b) Den allmänna uppfattningen – att mänskligheten har tagit ett avgörande steg mot att lösa klimatproblemet – är fel. Halterna av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka snabbt och vad värre är, halternas tillväxttakt har faktiskt accelererat snabbt under de senaste åren.


Figurer se nedan.


Källa: http://csas.ei.columbia.edu/2017/07/18/young-peoples-burden-requirement-of-negative-co2-emissions/


Snabböversättning: Lars Almström 2017-07-23


Hela rapporten som publicerades 2017-07-18 kan laddas ner från:

https://www.earth-syst-dynam.net/8/577/2017/esd-8-577-2017.html

Figur 2.  Observerad global temperatur och simulerad temperatur för fyra alternativa hastigheter i utsläppen av fossila bränslen. Temperaturens nollpunkt är medelvärdet under perioden 1880-1920. Det grå området är 95 % konfidensintervall för Holocens maximala temperatur under förindustriell tid.

Figur 1.  Global temperatur under Holocen och elva-års glidande medelvärden av sentida temperaturer, som avvikelser från perioden 1880-1920.

Figur 3.  Tillväxttakten i växthusgasernas klimatdrivkraft under senare år. Glidande 5-års medelvärden, utom för 2015 som fått ett 3-års medelvärde
© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad  2017-08-26 • www.framtidsverket.se.